კოლეჯში ჩასარიცხად წარმოსადგენი დოკუმენტები და

დოკუმენტების წარდგენის ვადა

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულმა აპლიკანტებმა   გთხოვთ კოლეჯში წარმოადგინოთ:

ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ან პასპორტის ასლი;

ბ) ჯანმრთელობის ცნობა ფორმა N100

გ) საბაზო/საშუალო საფეხურის ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (დიპლომის) ასლი ან მათთან გათანაბრებული სხვა დოკუმენტი;

დ) ორი ფოტოსურათი (ზომა: 3x4);

ე) თუ ჩასარიცხი აპლიკანტი არასრულწლოვანია, კოლეჯში წარმოდგენილ უნდა იქნეს მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და აპლიკანტის დაბადების მოწმობა;

კოლეჯში დოკუმენტაციის წარდგენის ვადა განისაზღვრება 

2019 წლის 15 ნოემბრიდან 20 ნოემბრის ჩათვლით.

განვითარების სტრატეგია

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი „იკაროსის“ ერთწლიანი სტრატეგიული განვითარების  გეგმა (2019 წელი)

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი „იკაროსი“ სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტი დაწესებულების 2019-2024 წწ სტრატეგიული განვითარების გეგმა 

 იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

11 ნოემბრიდან

 იცვლება  330, 331, 332,  333, 334, 335, 336, 337 და 341  ჯგუფების

სასწავლო ცხრილები