მისია

 

ა(ა)იპ კოლეჯის „იკაროსი“ მისიაა :

უზრუნველყოს პროფესიონალიზმზე ორიენტირებული ხარისხიანი განათლება, მოამზადოს თანამედროვე ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი, ტურიზმისა და მომსახურების სფეროს მიმართულების პროფესიული განათლების მქონე კვალიფიციური, კომპენტენტური და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები, უზრუნველყოს ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაღალი მაჩვენებელი და წვლილი შეიტანოს სამოქალაქო საზოგადოებისა და დემოკრატიის განვითარებაში.

 

კოლეჯის ხედვა:

     საქართველოს მთვარობის პრიორიტეტული მიმართულებაა განათლების შესაძლებლობების გაზრდა საგანამანათლებლო რესუსრსების შეთავაზების გზით; ამ ხედვის მიღწევა სცდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ან მისი რომელიმე უწყების კომპეტენციას. ამდენად, ხედვა წარმოადგენს იმ იდეალს, რომლის მიღწევაც შესაძლებელია სხვადასხვა ორგანიზაციების ერთობლივი ძალისხმევით. ხედვაში ასახული მდგომარეობის მიღწევაში ა(ა)იპ - კოლეჯი „იკაროსის“ მონაწილეობა განისაზღვრება იმ მიზნებითა და ამოცანებით, რომლებსაც ა(ა)იპ - კოლეჯი „იკაროსი“ შეიმუშავებს წინამდებარე სტრატეგიული გეგმის ფარგლებში.

 

კოლეჯის ღირებულებები:

ავტონომიურობა - კოლეჯი არის ავტონომიური პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც კანონის ფარგლებში დამოუკიდებლად იღებს გადაწყვეტილებებს თავისი ძირითადი საქმიანობის სრულყოფილად წარმართვისთვის;

თანაბარიშესაძლებლობები - კოლეჯში პროფესიული სტუდენტებისათვის, პროფესიული განათლების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციული პერსონალისათვის უზრუნველყოფილია სწავლის, სწავლების, მუშაობისა და განვითარების თანაბარი შესაძლებლობები;

მრავალფეროვნება - კოლეჯი არის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელშიც წახალისებულია კულტურული და საგანამანათლებლო საქმიანობის მრავალფეროვნება, როგორც საზოგადოებრივი ღირებულებების შექმნის საფუძველი; 

მიუკერძოებლობა - კოლეჯი თავისუფალია სოციალური, პოლიტიკური და რელიგიური ჯგუფებისა და ორგანიზაციების გავლენისაგან, მაგრამ ტოლერანტულად არის განწყობილი მათ მიმართ. ყოველი ამ ჯგუფის წარმომადგენელი თავისუფლად, ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე, ახორციელებს პროფესიულ სწავლებას მის წიაღში;

თავისუფლება -  თავისუფლება არის იდეა, რომელიც ითვალისწინებს თავისუფლების იმ სახეებს და შესაბამის პასუხისმგებლობათა რიგს, რომლებიც განსაზღვრულია სასწავლებლების, მათი მასწავლებლების, ადმინისტრაციისა და სტუდენტებისთვის და, უპირველესად, სწავლებისა და სწავლის პროცესის თავისუფლებას გულისხმობს.  პრიორიტეტულ სფეროებში ცოდნის საზღვრების გაფართოება უნდა ხორციელდებოდეს პროფესიული ეთიკისა და კოლეგიურობის პრინციპების დაცვით;

სოციალურიპასუხისმგებლობა - კოლეჯი გრძელვადიანი და მიზანმიმართული მიდგომით ახორციელებს სხვადასხვა პროექტს, რომლებიც მატერიალური და ადამიანური რესურსის გამოყენებით ემსახურებიან საზოგადოების მდგრად განვითარებას;

კეთილსინდისიერება - კოლეჯის საქმიანობის უმთავრესი კრიტერიუმია კეთილსინდისიერება სწავლა/სწავლების პროცესში;

გამჭვირვალობადაღიაობა - კოლეჯი ანგარიშვალდებულია საზოგადოების წინაშე, პროაქტიულად ავრცელებს ინფორმაციას საქმიანობის თაობაზე და ღიაა თანამშრომლობისათვის;

განვითარებაზეორიენტირებულობა - კოლეჯი პროაქტიულად აფასებს საკუთარ საქმიანობას, ეძებს სუსტ მხარეებს და ზრუნავს მათ აღმოფხვრაზე.