Articles

კოლეჯისშესახებ

()იპ  პროფესიულიკოლეჯიიკაროსი“ ორიენტირებულიასაქართველოშიტურიზმისინდუსტრიისგანვითარებაზე. ჩვენიმიზანიამოვამზადოთკვალიფიციურიკადრი, რომელიცასესჭირდებატურიზმისსფეროს. ამსფეროსგანვითარებაკიქვეყნისკეთილდღეობისადამისიეკონომიკურიგანვითარებისერთერთიგარანტია. სწორედტურისტულსექტორშიუნდაიქნასმოზიდულიინვესტიციები. ტურიზმისსექტორისგანვითარებასამართლიანადააქვეყნისპრიორიტეტადმიჩნეული. ტურიზმისინფრასტრუქტურაქვეყანაშიშექმნისათასობითსამუშაოადგილს, რაცთავისთავადსიღარიბისდაძლევისწინაპირობაა.

კოლეჯში ხორციელდება 7 ძირითადი პროგრამა: კულინარიული ხელოვნების, სარესტორნო საქმის / კვებისა და სასმელების სერვისი, სასტუმრო საქმის პროგრამები, ტუროპერატორი, გიდი, სომელიე. გვაქვს 9 სპეციალობა ესენია: მზარეული, კონდიტერი, მიმტანი, ბარმენი, სასტუმრო საქმის მწარმოებელი, დაჯავშნის აგენტი, ტუროპერატორი, გიდი, ღვინის სპეციალისტი.

კოლეჯისმიზანიამოამზადოსკადრიტურიზმისადასერვისისყველაიმსფეროსათვის, რომელზეცმაღალიმოთხოვნაა. ჩვენმთლიანადვართორიენტირებულიდამსაქმებლისმოთხოვნებზე. დამსაქმებელიკიითხოვსმაღალიკლასისსერვისს. მდენად, ჩვენსმიერმომზადებულიკადრიკონკურენტუნარიანიუნდაიყოსროგორცადგილობრივასევესაერთაშორისობაზარზე. უახლოესმომავალშივგეგმავთ, უმაღლესიპროფესიულიგანათლებისპროგრამებისდანერგვას, რადგანსერვისისსფეროშიასევეუმნიშვნელოვანესიაპროფესიონალისაშუალორგოლისმენეჯერებისადასუპერვაიზერებისმომზადება. ერთიანიციკლიდამოდულარულისწავლებაახალგაზრდებსსაშუალებასმისცემსსხვადასხვასაფეხურისკვალიფიკაციამიიღოს.

სასწავლებელშიყველაპირობააშექმნილიიმისათვისრომრეალურადგანხორციელდესმაღალიხარისხისსწავლება. ჩვენისასწავლოსახელოსნოებიარისაღჭურვილიუახლესიდათანამედროვემატერიალურ-ტექნიკურიბაზით. ყველასაერთაშორისოსტანდარტისგათვალისწინებითკოლეჯისბაზატოლსარუდებსდასავლეთევროპისკოლეჯებს.

სასწავლოპროგრამები/კურიკულუმებდასასწავლოგეგმებიშემუშავებულიაკოლეჯისმიერმოწვეულიპედაგოგებისადაპედაგოგ/ინსტრუქტორებისმიერსაერთაშორისოგამოცდილებაზედაყრდნობით. სხვადასხვასაგნისმიხედვითგვაქვსშექმნილისასწავლომასალებისტუდენტებისათვის.

კოლეჯშიმოწვეულიარიანპედაგოგებიდაპედაგოგ/ინსტრუქტორები, მაღალიკლასისპროფესიონალები, რომლებიცგამოცდილებასუზიარებენსტუდენტებს. ჩვენიპედაგოგების 30% არისსასტუმროქსელისმარიოტისმოქმედიმენეჯერი, ასევეგვყავსუცხოელილექტორები, მენეჯერებითბილისისწამყვანისარესტორნოქსელებიდან.

იკაროსი”-სტუდენტებსასწავლოპრაქტიკებგადიანსასტუმროებში – “თბილისი მარიოტი”, “ქორთიარდმარიოტი”, “შერატონი”, “კოპალა”, “ამბასადორი”, “ბეტსი”, ასევეკვებისისეთობიექტებში, როგორიცაანიკალა”, “მეგალაინი”, “ტერასა”, აჭარისრეგიონის (ბათუმი, სარფი, გონიო) საუკეთესოსასტუმროკომპლექსებში, რესტორნებსადაბარებში.

სტუდენტთადაახლოებით 10% პარალელურადსწავლისაუკვედასაქმდამაღალიკლასისრესტორნებში. ბევრმათგანსკიელოდებადამსაქმებელი.

სასწავლებელსურთიერთობააქვსსხვადასხვასაერთაშორისოორგანიზაციებთან, რომლებთანაცახორციელებსსხვადასხვაპროგრამას, ასევერამოდენიმეკოლეჯთანუცხოეთში. საერთაშორისოექსპერტებისადაკოლეგებისდახმარებით, ვფიქრობთ, “იკაროსიდღესდღეობითერთადერთიასადაცასეთიმაღალიკლასისსერვისსვაწვდითსტუდენტებს.