1. უსაფრთხოების წესები

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

2. საქმისწარმოების ინსტრუქცია

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

3. სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერებისა და შეწყვეტის, მობილობის, ასევე სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების  აღიარებისა და საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში შესაბამისი პროგრამის სტუდენტების შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის წესები

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

 

4.პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამისჩარჩოდოკუმენტისსაფუძველზეპროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის (მოდულური პროგრამის) შემუშავების წესი და დამტკიცების პროცედურა.

 იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

 

5.ა(ა)იპ პროფესიულ კოლჯში “იკაროსი” მოდულურ პროგრამაზე ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტის შეფასების წესი

 იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

 

 6. მოდულური პროგრამის ფარგლებში მიღებული განათლების აღიარების წესი

 იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

 

7.ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი „იკაროსის“ დირექტორის 2013 წლის 3 იანვრის #1 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ“ დირექტორის 2015 წლის 10 აგვისტოს #228 ბრძანება.

 იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

 

 8ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი „იკაროსის“ დირექტორის 2013 წლის 3 იანვრის #1 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ“ დირექტორის 2015 წლის 10 აგვისტოს #227 ბრძანება.

 იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

 

9.ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი „იკაროსის“ სტრატეგიული განვითარების ერთწლიანი გეგმის დამტკიცების შესახებ“ კოლეჯის დირექტორის 2014 წლის 29 დეკემბრის #262 ბრძანება

 იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

 

10.ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი „იკაროსის“ დირექტორის 2012 წლის 29 დეკემბრის #327 ბრძანებით დამტკიცებულ სტრატეგიული განვითარების ექვსწლიან გეგმაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კოლეჯის დირექტორის 2014 წლის 29 დეკემბრის #263 ბრძანება

 იხილეთ მიმაგრებული ფაილი