სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის პირობების დაცვასთან დაკავშირებული ზოგადი ინსტრუქცია

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

ა(ა)იპ პროფესიულ კოლეჯში “იკაროსი”პროფესიული განათლების მასწავლებლების და პერსონალის შერჩევისა და სამსახურში მიღების ერთიანი წესი

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

 

ა(ა)იპ პროფესიულ კოლეჯში „იკაროსი“ არქივის წარმოების დებულება

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

 

ა(ა)იპ - პროფესიულ კოლეჯში „იკაროსი“ ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის (მოდულური პროგრამის) შემუშავების, დამტკიცებისმასში ცვლილების შეტანის და პროგრამის გაუქმების წესი და პროცედურები

 იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

ა(ა)იპ პროფესიულ კოლეჯში „იკაროსი“ არაფორმალური პროფესიული
განათლების აღიარების წესი

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯის „იკაროსი“ პროფესიულ სტუდენტთა მიერ საწარმოო
პრაქტიკის გავლის დებულება

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯის „იკაროსი“ სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №152/ნ 2013 წლის 27 სექტემბერი

 

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი იკაროსის მისიის, ხედვის, ღირებულებების, სტრატეგიული და
სამოქმედო გეგმის შემუშავების, განხილვის, მათში ცვლილებების შეტანის, დამტკიცებისა და
გაზიარების, სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმის მონიტორინგისა და
ანგარიშგების წესი

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯის „იკაროსი“ პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის
განსაზღვრის მეთოდოლოგია

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი 

 

 

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯის „იკაროსი“ ტერიტორიაზე
თამბაქოს მოწევის აკრძალვასთან დაკავშირებული წესი

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

უსაფრთხოების წესები

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

საქმის წარმოების ინსტრუქცია

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი