კოლეჯში ჩასარიცხად წარმოსადგენი დოკუმენტები და

დოკუმენტების წარდგენის ვადა

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულმა აპლიკანტებმა   გთხოვთ კოლეჯში წარმოადგინოთ:

ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ან პასპორტის ასლი;

ბ) ჯანმრთელობის ცნობა ფორმა N100

გ) საბაზო/საშუალო საფეხურის ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (დიპლომის) ასლი ან მათთან გათანაბრებული სხვა დოკუმენტი;

დ) ორი ფოტოსურათი (ზომა: 3x4);

ე) თუ ჩასარიცხი აპლიკანტი არასრულწლოვანია, კოლეჯში წარმოდგენილ უნდა იქნეს მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და აპლიკანტის დაბადების მოწმობა;

კოლეჯში დოკუმენტაციის წარდგენის ვადა განისაზღვრება 

2019 წლის 15 ნოემბრიდან 20 ნოემბრის ჩათვლით.

11 ნოემბრიდან

 იცვლება  330, 331, 332,  333, 334, 335, 336, 337 და 341  ჯგუფების

სასწავლო ცხრილები