სტატიები


კოლეჯში ჩასარიცხად წარმოსადგენი დოკუმენტები:
  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ან პასპორტის ასლი;

  • საბაზო/საშუალო საფეხურის ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (დიპლომის) ასლი ან მათთან გათანაბრებული სხვა დოკუმენტი;

  • მომდევნო საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის შემთხვევაში – წინასაფეხურის პროფესიული დიპლომის ასლი

  • ორი ფოტოსურათი (ზომა: 3x4).

     


    დოკუმენტაციის წარდგენის ვადა 2017 წლის 15 მაისიდან 27 მაისის ჩათვლით

Save

Save

Save