სტატიები

კოლეჯში ჩასარიცხად წარმოსადგენი დოკუმენტები და დოკუმენტების წარდგენის ვადა

ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ან პასპორტის ასლი; 
ბ) საბაზო/საშუალო საფეხურის ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (დიპლომის) ასლი ან მათთან გათანაბრებული სხვა დოკუმენტი; 
გ) მომდევნო საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის შემთხვევაში – წინა საფეხურის პროფესიული დიპლომის ასლი ან მასთან გათანაბრებული სხვა დოკუმენტი; (მზარეულის მესამე საფეხურს ეხება მხოლოდ)
დ) ორი ფოტოსურათი (ზომა: 3x4).
ე) თუ ჩასარიცხი აპლიკანტი არასრულწლოვანია, კოლეჯში წარმოდგენილ უნდა იქნეს მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და აპლიკანტის დაბადების მოწმობა;

კოლეჯში დოკუმენტაციის წარდგენის ვადა განისაზღვრება 2018 წლის 26 ნოემბრიდან 28 ნოემბრის ჩათვლით.


მისამართი: ქ. თბილისი , მარშალ გელოვანის # 4 
საკონტაქტო ტელეფონი: 2 37 39 81

გამოცდის შედეგები შეგიძლიათ იხილოთ https://vet.emis.ge/#/