სტატიები

ტესტირების შედეგები 2019 წლის გაზაფხული

გთავაზობთ გაზაფხულზე ორგანიზებული პროფესიული ტესტირების შედეგებს.

 
შედეგებისა და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში გადანაწილების შესახებ ინფორმაციის ნახვა შესაძლებელია www.vet.emis.ge
ა(ა)იპ პროფესიულ კოლეჯში "იკაროსი" მოხვედრილმა აპლიკანტებმა უნდა წარმოადგინოთ 22 მაისიდან 30 მაისის ჩათვლით შემდეგი საბუთები :
 
ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ან პასპორტის ასლი;
ბ) საბაზო/საშუალო საფეხურის ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (დიპლომის) ასლი ან მათთან გათანაბრებული სხვა დოკუმენტი;
გ) ორი ფოტოსურათი (ზომა: 3x4).
დ) თუ ჩასარიცხი აპლიკანტი არასრულწლოვანია, კოლეჯში წარმოდგენილ უნდა იქნეს მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და აპლიკანტის დაბადების მოწმობა;
 
მისამართი : მარშალ გელოვანის # 4