ნორმატიული დოკუმენტები

1. საქართველოს კონსტიტუცია

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

2. საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ, 2018 წლის 20 სექტემბერი, N3442-Iს;

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

3. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 19 სექტემბრის დადგენილება №244 „პროფესიული განათლების დაფინანსების წესისა და პირობების განსაზღვრისა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის საფასურის მაქსიმალური ოდენობის დამტკიცების თაობაზე“

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

4. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 ივლისი ბრძანება №126/ნ “უმაღლესი და პროფესიული განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტების - დიპლომისა და პროფესიული დიპლომის ფორმების დამტკიცების შესახებ”;

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

5. 2010 წლის 21 ივლისის N 353–რს საქართველოს კანონი განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ;

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

6. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის ბრძანება №99/ნ “საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ”;

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

7. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 4 მაისის ბრძანება №65/ნ საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ;

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

8. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 10 დეკემბრის №120/ნ ბრძანება „ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ“;

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

9. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 10 დეკემბრის №121/ნ ბრძანება „პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“;

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

10. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ „პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

11. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 3 თებერვალი №8/ნ “არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების პირობებისა და წესის დამტკიცების შესახებ”.

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი